Bênhh viện Da liễu Quảng Nam tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2023
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Bênhh viện Da liễu Quảng Nam tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2023

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2023 thành công tốt đẹp

Nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, chi bộ Bệnh viện Da liễu Quảng Nam luôn phát huy vai trò chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo phòng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị. Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp. Nhiệm kỳ 2020-2023 Chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là công tác Đảng và công tác chuyên môn khám chữa bệnh. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam diễn ra và thành công tốt đep