KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

I. Lịch sử hình thành

          - Năm 1997, sau khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách, ngành y tế Quảng Nam cũng được thành lập trong đó có Trạm Da liễu.

          Bộ phận xét nghiệm trực thuộc Phòng khám bệnh của Trạm Da liễu, có 03 nhân viên gồm:

+ Ktv Hồ Quang Đại (1997-1999), Nhân viên;

+ Ktv Lư Thị Huyền (1997-2010), Nhân viên;

+ Cn Nguyễn Thị Trị (2000-Nay), Nhân viên.

- Đến năm 2003, Trung tâm Da liễu Quảng Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trạm Da liễu trong đó có khoa Xét nghiệm gồm:

+ Ktv Lư Thị Huyền (1997-2010), Phó khoa phụ trách;

+ Cn Nguyễn Thị Trị (2000-Nay), Nhân viên;

+ Cn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2010-2018), Phó khoa phụ trách;

+ KtvCĐ Phạm Hồng Qua (2012-2018), Nhân viên;

+ Cn Hồ Tấn Mẫn (3/2018-Nay), Phó khoa phụ trách;

+ Hộ lý Phạm Thị Vui (4/2007 - Nay).

- Năm 2018, Bệnh viện Da liễu Quảng Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Da Liễu tỉnh. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-SYT, ngày 26/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, gồm:

+ Cn Hồ Tấn Mẫn (2018-Nay), Phó khoa phụ trách.

+ Cn Nguyễn Thị Trị (2000-Nay), Nhân viên;

+ KtvCĐ Nguyền Thị Quyền (2018 - Nay), Nhân viên;

+ Hộ lý Phạm Thị Vui (4/2007 - Nay), Hộ lý.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh được tổ chức hoạt động theo quy định tại Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện với các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tổ chức, triển khai hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Xét nghiệm, khoa Chẩn đoán hình ảnh do Bộ Y tế ban hành.

2. Nhiệm vụ

2.1. Bảo đảm kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chính xác, tin cậy và kịp thời.

2.2. Bảo đảm an toàn phòng xét nghiệm.

2.3. Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm hiệu quả, tiết kiệm.

2.4. Quản lý chất thải y tế phát sinh từ hoạt động xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.5. Thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế năm 2017 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng xét nghiệm y học.

2.6. Tham gia nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và các hoạt động khác khi được phân công.

III. Một số hình ảnh hoạt động khoa­

Tập thể cán bộ viên chức khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh